End User License Agreement International

Wontok End User Licence Agreement WONTOK INTERNATIONAL LTD. End User Licence Agreement IMPORTANT: PLEASE READ THIS END USER LICENCE AGREEMENT CAREFULLY. BY CLICKING THE “I ACCEPT” OR “YES” BUTTONS OR BY OTHERWISE INDICATING ASSENT BY DOWNLOADING, INSTALLING OR USING ANY WONTOK DESKTOP CLIENT SOFTWARE, WONTOK ONLINE SOFTWARE MANAGEMENT PORTAL, THE WONTOK WEBSITES (INCLUDING BUT NOT […]

End User License Agreement-Thai

ข้อตกลงการให้สิทธิ์ใช้งานสำหรับผู้ใช้ของ Wontok WONTOK INTERNATIONAL LTD. ข้อตกลงการให้สิทธิ์ใช้งานสำหรับผู้ใช้ สิ่งสำคัญ: โปรดอ่านข้อตกลงเกี่ยวกับการให้สิทธิ์ใช้งานสำหรับผู้ใช้ฉบับนี้อย่างถี่ถ้วน การคลิกที่ปุ่ม “ข้าพเจ้ายอมรับ” หรือ “ใช่” หรือโดยการแสดงความยินยอมให้เห็นในรูปแบบอื่นใด ด้วยการดาวน์โหลด ติดตั้ง หรือใช้ไคลเอ็นต์ซอฟต์แวร์สำหรับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะของ WONTOK ในรูปแบบใด ๆ พอร์ทัลการจัดการซอฟต์แวร์ออนไลน์ของ WONTOK เว็บไซต์ของ WONTOK (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง WONTOK.COM, SAFECENTRAL.COM และ AUTHENTIUM.NET) และบริการใด ๆ ที่มีให้ตามซอฟต์แวร์ดังกล่าว (เรียกว่า “ซอฟต์แวร์”) แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่แจ้งไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ ข้อตกลงฉบับนี้เป็นสัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างคุณและ WONTOK INTERNATIONAL LTD. และบริษัทแม่และบริษัทสาขา (ซึ่งเรียกรวมกันว่า “WONTOK”) หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงฉบับนี้ ห้ามมิให้แสดงความยินยอม และไม่อนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ การอ้างอิงถึง “คุณ” ตามที่ใช้ในข้อตกลงฉบับนี้ จะรวมถึงบุคคลรายใด ๆ ที่ทำการดาวน์โหลด ติดตั้ง หรือใช้ซอฟต์แวร์ และ/หรือบริษัทใด ๆ หรือนิติบุคคลอื่น […]

End User License Agreement-Spanish

Contrato de licencia para usuario final de Wontok WONTOK INTERNATIONAL LTD. Contrato de licencia para usuario final IMPORTANTE: POR FAVOR LEA CON ATENCIÓN ESTE CONTRATO DE LICENCIA PARA USUARIO FINAL. AL HACER CLIC EN LOS BOTONES “ACEPTO” O “SÍ” O INDICAR DE OTRA MANERA SU CONSENTIMIENTO DE DESCARGAR, INSTALAR O USAR CUALQUIER SOFTWARE DE ESCRITORIO […]

End User License Agreement-Korean

원톡 최종 사용자 사용권 계약서 원톡 인터내셔널(WONTOK INTERNATIONAL LTD.) 최종 사용자 사용권 계약 중요 사항: 본 최종 사용자 사용권 계약서를 주의 깊게 읽으시기 바랍니다. “동의합니다” 또는 “예” 버튼을 클릭하거나 또는 여하한 원톡 데스크톱 클라이언트 소프트웨어, 원톡 온라인 소프트웨어 관리 포털, 원톡 웹사이트(WONTOK.COM, SAFECENTRAL.COM 및 AUTHENTIUM.NET를 포함하나 이에 국한되지는 않음) 및 그렇게 함으로써 사용할 수 있게 […]

End User License Agreement-Chinese

Wontok最终用户许可协议 WONTOK国际有限公司   最终用户许可协议   重要提示:请仔细阅读本最终用户许可协议。点击“我接受”或“是”按钮、下载、安装或使用任何WONTOK桌面客户端软件、WONTOK在线软件管理门户网站、WONTOK 网站(包括但不限于WONTOK.COM,SAFECENTRAL.COM和AUTHENTIUM.NET)以及所述网站上所提供的任何服务(“软件”),即表示您同意本协议的所有条款和条件。本协议是您与WONTOK 国际有限公司及其母公司、子公司(统称“WONTOK”)之间的具有法定约束力的法律协议。如果您不同意本协议的任何条款和条件,那么请勿表明接受和使用本软件。本协议所提及的“您”包括:下载、安装或使用本软件的任何个人和/或下载、安装或使用本软件的员工或代理所属的任何企业或其他法律实体。除非您接受本许可协议的所有条款和条件,否则WONTOK将不会授权您使用本软件及其相关服务。您同意WONTOK有权执行本协议以保护其在本软件和相关服务中的权利和利益。 使用本软件所包含的第三方的某些资料,可能受其他条款和条件的制约,详见单独的许可协议或“读我”文件。   1、   有限许可授权 。根据本协议的条款和条件,Wontok在此授予您非专有不可转让之权利,允许您在以下限制范围内使用本软件(仅以目标代码形式),包括本软件所附带的任何文档(“文档”),仅限于您在内部使用。本软件可安装的设备台数视您在购买时与Wontok经销商的约定而定,但每户不得超过六台电脑,您亦可复制一份软件作为备份。您无权将本软件作为独立产品或与其他产品打包寄送、再授权、销售、再次销售或以其他方式分销给第三方,或作为服务提供给第三方。您不得将本软件用于商业目的生产中或旨在产生收益的任何活动中。 2、   版本;有效期。如果您下载的是本软件的试验版或试用版,那么本协议所授予的权利仅可在试验期和试用期使用。除非您购买了本软件的许可,或者我们以其他方式(我们对此具有完全酌情权)     允许您继续使用本软件,否则在试验期或试用期结束后本许可将失效。许可失效后,本软件的某些或所有功能将无法使用,您使用Wontok服务的权利将受限或被终止。如果您购买了本软件的许可,您将继续享有本协议第1条所规定的权利,直至你所购买的许可到期或失效。如果购买前免费试用期,那么在免费试用期结束时购买软件不享受退款。如果在购买后有免费试用期,那么在购买后试用期结束后也不享受退款。我们将在软件许可到期前约30天通知您。如果您不另作选择,我们将在许可到期后自动为您续订。 本许可失效后,您应立即卸载本软件并销毁所有相关文档和所有副本。此要求适用于所有形式的副本,包括局部的及完整的,所有存储媒介形式及计算机内存,不管其是否被修改或合并到其他资料中。 3、   限制及使用限制。您不得:(a) 复制本软件、软件随附的文档或其他任何资料;(b) 转让、转授权、出租或租赁本软件的任何部分; (c) 修改本软件或基于本软件或其任何部分创建衍生作品; (d) 逆向工程、反编译、反汇编、拆解或以其他方式试图获得软件的源代码; (e) 将本软件所包含的任何第三方软件作为独立产品;(f) 以本协议所禁止的任何方式使用本软件;或 (g) 从您的软件副本或文档中删除Wontok或其他任何第三方的任何专有权声明。 此外,您不得在用来创建或监测恶意软件的自动、半自动或手动工具(病毒、间谍软件、抓屏器、键盘记录工具等)中使用本软件。 4、 知识产权;版权。本软件的结构、组织和代码属于Wontok及其供应商的宝贵的商业秘密和机密信息。您对本软件没有所有权。除了本协议所明确规定的有限权利外,您对本软件不享有任何其他权利。Wontok明确保留其自己及其供应商在本协议中未明确授予您的一切其他权利。本软件(包括本软件和本软件随附的任何资料中所纳入和嵌入的任何软件、图片、图表、照片和文本,以及本软件所所启用的任何服务)由Wontok及其供应商所有,并受法律保护,这些法律包括但不限于,美国及其他国家的版权法和国际条约。此类法律和条约规定,除非本协议明确同意,否则不得复制本软件或本软件所附任何资料的任何部分。 5、   第三方应用程序。本软件允许您使用第三方应用软件。如果您使用第三方应用程序,那么您将受此第三方应用程序许可协议管辖,而不受本协议的约束。例如,通过本软件使用Internet Explorer浏览器,那么您将受微软最终用户许可协议的制约。本协议中的任何条款都不得被视为是对此类第三方应用程序授权许可协议中没有授予之权利的授权,亦不得视为是限制此类第三方授权许可协议下的任何授权。   6、   更新。Wontok有权随时修改本软件。Wontok可公布对本软件或其某些部分所做的修改或更新,以应对新的或变化的威胁。此外, Wontok还可以发布软件的“漏洞修复”或其他修订版本。如果Wontok决定(其对此享有完全酌情权)向您提供此类更新,则您有权使用这些更新。 7、   免除担保。本软件“按其现状”提供。WONTOK及其供应商不对您或任何第三方做出或传递任何形式的保证(明示或默示的保证,成文法、普通法、贸易惯例、交易行为或其他规定的保证),包括但不限于对本软件对某一特定目的的性能、令人满意的质量、不侵权、资格、适销性或适用性的保证。WONTOK及其供应商特别对本软件的使用、使用结果或者软件的正确性、准确性、可靠性、通用性或其他方面,不做保证、担保或任何形式的陈述。本软件所产生的所有风险和性能表现的责任皆由您自行承担。WONTOK及其供应商对于WONTOK或其供应商网站在万维网上的可用性不做任何担保。 8、   免责声明;有限责任 。由于某些国家和地区不允许限制或排除附带或后续损害赔偿责任,因此,以下限制或排除可能不适用于您。 在任何情况下,WONTOK或其供应商对于您或任何第三方因使用或无法使用本软件而蒙受的任何损失、损害、索赔或成本,或任何间接、附带或后续损害或利润损失或存款损失,或任何其他方的索赔,一概不负任何责任,即便WONTOK及其供应商已被告知发生此类损失、损害、索赔或成本的可能性。 在任何情况下,WONTOK或其供应商的责任不超过本软件的购买价格。 本软件不适合在要求故障安全(容错)性能的有害环境中使用,如在核设施、飞机导航或通信系统、空中交通管制、武器或防御系统、生命保障系统或软件故障可直接导致死亡、人身伤害或对财产或环境产生严重损害的环境。Wontok及其供应商不对本软件在这些活动的适用性做任何明示的默示的保证。 无论您是否接受本协议,本免责声明和有限责任对您都适用。 9、    隐私;第三方网站 。本软件有时会从装有本软件及使用本软件相关服务的计算机中收集和使用某些信息,相关政策详见我们的隐私声明。本协议在此纳入隐私政策。Wontok及其供应商无法控制您在使用本软件时所访问的任何第三方网站的功能和安全,对于这   […]

Wontok Lab Tests and Removes Android Adware Dowgin

Wontok SafeCentral Malware Bulletin 11 May 2015 Malware Family: Android.Dowgin Android Dowgin is adware that incorporates an advertising package that has the capability to display unwanted ads in the notification tray. Wontok Lab Results We observed that Wontok SafeCentral Mobile Security’s On access and On demand engines properly detect and remediate the malware which prevents […]

Cyber Security Awareness Month For USA and Europe October 2014

For the United States National Cyber Security Awareness Month is in its eleventh year.  In Europe, the European Cyber Security Month (ECSM) joins the cause.  Both campaigns focus on keeping our digital lives secure at home and work – from our personal transactions to critical infrastructure supporting our transportation, communications, and utilities. We encourage you […]